ความหมายของพยางค์

 พยางค์ คือ เสียงที่เปล่งออกมา ๑ ครั้ง จะมีความหมาย หรือไม่มีความหมายก็ได้ พยางค์ เกิดจากการเปล่งเสียงพยัญชนะ เสียงสระ และเสียงวรรณยุกต์ตามกันออกมาอย่างกระชั้นชิด จนฟังดูเหมือนกับเปล่งเสียงออกมาในครั้งเดียวกัน ซึ่งเรียกว่า การประสมเสียงในภาษา เสียงที่เกิดจากการประสมเสียง จึงเรียกว่าพยางค์

โครงสร้างของพยางค์ มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้

1. พยัญชนะต้น    (ทุกพยางค์จำเป็นต้องมีเสมอ)
2. สระ               (ทุกพยางค์จำเป็นต้องมีเสมอ)
3. วรรณยุกต์       (ทุกพยางค์จำเป็นต้องมีเสมอ)
4. พยัญชนะท้าย  (บางพยางค์ไม่จำเป็นต้องมีก็ได้)
Money mouth สรุปคือ

 เสียงพยัญชนะต้น + เสียงสระ + เสียงวรรณยุกต์

โครงสร้างของพยางค์ต้องมีทั้งรูปและเสียง
1. พยัญชนะต้น    รูป 44 เสียง  21
2. สระ               รูป 21 เสียง  21
3. วรรณยุกต์       รูป 4   เสียง  5
4. พยัญชนะท้าย  รูป 37 เสียง  8 
 
 
 

edit @ 29 Jun 2013 18:14:32 by ทะเลจันทร์ ตะวันวาด

edit @ 29 Jun 2013 18:18:19 by ทะเลจันทร์ ตะวันวาด

Comment

Comment:

Tweet